Feb 19, 2008

Blogs and Global CyberSoft?

Chúng ta đã chứng kiến sự phát triển rầm rộ của những công ty chuyên về blog như Yahoo (Y! 360), Google (Blogger), Microsoft (Live)…chúng ta cũng đã thấy được sự phát triển của blog trong môi trường doanh nghiệp như là Microsoft, IBM, Sun đã làm…

Blog phần nào đó giúp ích cho sự phát triển của doanh nghiệp

Blogs giúpcho

  • Nâng cao hiệu năng làm việc nhóm, thông tin đến 1 cách real-time
  • Nâng cao khả năng sáng tạo và ý tưởng mới
  • Giúp cho việc chia sẽ kiến thức trong công ty
  • Marketing & PR
  • Chia sẽ chiến lược của công ty tới anh em
  • Kênh thông tin của anh em
  • và rất là nhiều nữa

Như ta đã thấy

Ideas and comments are welcome.

No comments: